11 febrer 2017
Barcelona

Grup trobada 2017

trabada pedagogica2017

DE L’EDUCACIÓ TRADICIONAL A L’EDUCACIÓ INNOVADORA

EL PAPER DE L’ORGANITZACIÓ DEL CERVELL EN L’APRENENTATGE
Dr. Jordi Catalan

El qui parla, llegeix i escriu és el cervell, el que interpreta una sensació visual, auditiva o tàctil i el que es mou és el nostre cervell. Cal conèixer com es desenvolupa i com s’organitza.
Les vies sensorials i motrius són simètriques, però el cervell que les controla i dirigeix és asimètric i l’asimetria funcional que existeix entre els dos hemisferis és el que defineix la lateralitat.

La lateralitat té un valor especialment important en la fase de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura (inici de l’educació primària).

Fins arribar a l’etapa de la lateralització, l’infant ha de passar per diferents estadis evolutius.

Conèixer com s’organitzen i els trastorns implicats quan la lateralitat no està ben consolidada són els objectius d’aquesta ponència. Abordarem la organització homolateral i contralateral des de la perspectiva pràctica i preventiva en l’aula, així com la prevenció de possibles desajustos en la seva organització.

Més informació

protocolo leobien